Nabízíme měření kvality dodávky elektrické energie, detekci přechodových jevů v síti, odhalení příčiny rušení či jiných negativních dějů v síti. Toto měření bude probíhat pomocí nejnovějších přístrojů firmy Elcom ENA 500, které měří a analyzují energetickou síť a během měření ukládají získané hodnoty do databáze.

Součástí měření je vypracování technického rozboru naměřených hodnot, včetně posouzení dle platných Českých norem, zpracování grafů a případného návrhu na odstranění zjištěných závad. Naše přístroje jsou schopny měřit prakticky všechny standardní energetické veličiny jako napětí, proud, činný, jalový a zdánlivý výkon, účiník, frekvenci, harmonické zkreslení napětí i proudu, zjišťuje jevy přepětí, podpětí a impulsních poruch se zápisem oscilogramu, měří nesymetrii napětí a proudu, Flicker atd.Měření začíná instalací měřícího zařízení, zapojením měřených napětí a proudů. Během první hodiny měření kontrolujeme zapojení měřících přístrojů a nastavení tolerance napětí a proudu pro vyhodnocení přechodových dějů.

Dobu měření stanovuje zákazník. Pro některá měření vyžadující statistické vyhodnocení však existuje určitá minimální doba měření daná předepsanými vyhodnocovacími intervaly v normě ČSN EN 50160. Základní směrnicí pro měření kvality energie je norma ČSN EN 50160, která definuje měřené parametry, tolerance a statistické vyhodnocení. Uvedená norma však byla původně vytvořená rozvodnými závody pro rozvodné závody, proto v základním znění vůči rozvodným závodům je velmi tolerantní. Naše měření však umožňuje nastavit přísnější kritéria a užší tolerance beze změny základní metodiky danou normou.

Měřitelné hodnoty:

  • Napětí L-L, L-N, jednotlivě pro každou fázi a průměr
  • Proudy, jednotlivě, průměr
  • Reálný, zdánlivý výkon, jednotlivě pro každou fázi a celkový
  • Účiník (indukční, kapacitní), pro každou fázi a celkový
  • Napěťová a proudová nesymetrie
  • Frekvence
  • Harmonické zkreslení proudu a napětí>
  • Flikry (krátkodobé výpadky)